MODELS DE DOCUMENTS

En aquesta pàgina trobareu una selecció dels documents que hi ha a Internet. Alguns són plantilles, que podeu emplenar directament. Altres contenen les indicacions, els models i les plantilles per elaborar-los vosaltres mateixos.Models d’expedients administratius (SIAL)  


Pàgina de la Direcció General d'Administració Local (Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya) adreçada especialment als ens locals per facilitar la gestió d'expedients administratius. Conté indicacions sobre el procés i models d'expedients de personal, patrimoni, serveis, contractes i hisendes locals entre d'altres. En aquests documents trobareu el tràmit a seguir, els conceptes, la legislació aplicable i la plantilla del document. També podeu descarregar els models en format Word.

Personal
Patrimoni
Serveis
Contractes
Hisendes locals
Urbanisme
Intervenció integral
Altres
  Formularis administratius del Departament de Justícia (Generalitat de Catalunya)  

Per obtenir i personalitzar els formularis (en format .dot), teniu dues opcions: accedir-hi un per un o bé baixar cada joc sencer dels formularis (en aquest cas, cal que executeu el fitxer .exe per descomprimir els arxius). Hi trobareu model de carta, certificats, convocatòries, informes, recursos i sol·licituds.Contractes de treball (Departament d'Empresa i Ocupació)

Pàgina del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, on trobareu els contractes de treball (en format PDF). Totes les modalitats vigents dels contractes laborals consultables en línia. Tots els models es poden visualitzar i imprimir.Formularis i models de documents per a les cooperatives i les societats laborals (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya)

Elaborats pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Hi trobareu formularis de diversos tipus i models d'actes, estatuts i certificats. Models de documents del Govern d’Andorra

Pàgina del Govern d’Andorra, on trobareu els documents elaborats pel Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra (en format Word i PDF). S’hi poden consultar els models i els esquemes per personalitzar els documents. Papers sindicals (Servei Lingüístic de la Secretaria de Formació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya)

Pàgina del Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya. Hi trobareu models de documents i exemples, organitzats en diverses seccions: assemblea, contractes, convenis, eleccions sindicals, manisfestació, reunions, salut laboral i seccions sindicals. Documents administratius (Universitat Pompeu Fabra)

Documents administratius de la Universitat Pompeu Fabra, agrupats per: correspondència administrativa, convocatòries, sol·licituds, documents de règim intern i comunicacions breus. Hi trobareu els criteris generals de redacció dels documents, els diferents apartats de cada document i fraseologia útil per redactar-los.

 Documents per a les AMPA (CPNL)

Plantilles de documents i exemples de la documentació més habitual que genera una AMPA, elaborades pel Consorci per a la Normalització Lingüística: inici de curs, activitats extraescolars, memòries i projectes, sol·licituds de subvencions i ajuts, documents comptables i de gestió administrativa, i final de curs. A cada document trobareu una plantilla per emplenar i un exemple del document.  Recull Administratiu de Banca i Estalvi (Federació de Serveis Financers i Administratius)

 Publicació electrònica en format PDF on trobareu els principals documents financers.